Thông tin

Mô tả dự án

Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:
Xã Qui Đức có tính chất là xã kết hợp giữa đô thị và nông thôn nhưng chủ yếu dân cư số ở nông thôn, ít bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa, cơ cấu kinh tế của xã phát triển theo hướng “nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ”.

Cơ cấu phân khu chức năng như sau:
- Khu dân cư đô thị và nông thôn. 
- Cụm công nghiệp Qui Đức.
- Các khu sản xuất nông nghiệp có xen cài dân cư phân tán.