Thông tin

Mô tả dự án

Khu quy hoạch được mờ rộng thêm 2,755 ha và điều chinh trong quy mô 10,635 ha không thay đổi về tính chất: vẫn là Trường Đại học Công nghệ thông tin, đào tạo đại học và sau đại học đến năm 2020 và những năm tiếp theo để đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa đất nước.

Bao gồm các chức năng:

- Điều hành, thư viện, dịch vụ, công cộng

- Đào tạo, nghiên cứu, giáo dục

- Thể dục thể thao, công trình phụ trợ