19.05.202320231905 đi 82 VQHXDTP Vv tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

20231905 đi 82 VQHXDTP Vv tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

23.04.202120210423 di 68 VQH Vv công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 và đề nghị thí sinh trúng tuyển viên chức hoàn thiện hồ sơ tuyển...

20210423 di 68 VQH Vv công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 và đề nghị thí sinh trúng tuyển viên chức hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

23.04.202120210423 di 67 VQH Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Quy hoạch Xây dựng

20210423 di 67 VQH Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Quy hoạch Xây dựng

26.02.2021Tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng 2022

Tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng 2022