13.07.2023

20230713 136 TB Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Viên chức VQHXD TPHCM 2023

20230713 136 TB Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Viên chức VQHXD TPHCM 2023