29.06.2023

20230628 125 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

20230628 125 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023