11.03.2023

Ngày 22/02/2023 Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua.

Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua.
Sáng ngày 22/02/2023, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo DMC và Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp tại trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là quy hoạch tỉnh đầu tiên trong số ba quy hoạch tỉnh mà Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố có tham gia (liên danh tư vấn cùng với tư vấn Trưởng của Pháp - EAI/43) được thông qua với tỷ lệ đồng thuận 27/27 phiếu.
Chúc mừng tỉnh Đồng Tháp và chúc mừng đội ngũ chuyên gia.