22.01.2021

Lấy ý kiến Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng xây dựng Phiếu lấy ý kiến rộng rãi các Chuyên gia và Nhân dân về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060