19.07.2021

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị tư vấn cho biết, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/10/2010. Thời gian qua, đồ án là định hướng quan trọng để thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư, xây dựng và phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bước đầu đã thu được một số kết quả cơ bản.

Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà đồ án đặt ra, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tồn tại nhiều thách thức liên quan đến vấn đề dân số, giao thông, phát triển đô thị, phát triển nông thôn, phát triển công nghiệp, y tế - giáo dục, công viên… Do vậy, thành phố cần phải thay đổi cho phù hợp với tính đa dạng hóa của nền kinh tế thị trường trong khu vực và toàn cầu, theo xu hướng chung phát triển đa cực, linh động thích ứng với điều kiện chung.

Công tác điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm cụ thể hóa các đề án, chủ trương, định hướng và chương trình lớn của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng tầm nhìn để đón những cơ hội mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố; ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp là toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh 209.555ha và khu đô thị biển Cần Giờ 2.870ha (bao gồm 21 quận, huyện và 01 thành phố).

Phạm vi nghiên cứu gián tiếp là đặt thành phố trong bối cảnh vùng Thành phố Hồ Chí Minh, quốc gia và quốc tế, chú trọng nghiên cứu trong tương quan với các đô thị trong khu vực Asean như Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Manila… và hướng kết nối với quốc tế thông qua các tuyến hàng không, hàng hải quan trọng nhằm xác định các vấn đề đô thị cần tập trung giải quyết, phát huy tối đa tiềm lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh tương lai…

Các thành viên hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060 để đơn vị tư vấn hoàn thiện, đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch hơn nữa. Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với tờ trình về mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, sự cần thiết… lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060