Thông tin

  • Địa điểm:
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:

Thành phố Sa Đéc là trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Đồng Tháp.

Là đô thị phát triển về thương mại – dịch vụ đặc biệt là dịch vụ du lịch, công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao đồng thời chuyển dịch các ngành công nghiệp hiện tại theo hướng bền vững.

Là đô thị hỗ trợ cho tỉnh Đồng Tháp giao thương quốc tế của Vùng đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ phát triển nông nghiệp chuyên canh và đóng góp cho Tỉnh Đồng Tháp trong chiến lược quốc phòng an ninh của vùng Đồng băng sông Cửu Long và cả nước theo định hướng mới của quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng song Cửu Long. Thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp và khu vực.

Hệ thống kênh rạch, sông ngòi đã tạo nên hình thái kiến trúc đô thị mang tính tự nhiên, phi hình học.