Thông tin

  • Địa điểm: thị trấn  Parksong - Lào
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

+ Khu Hành chính 15,6 ha. công trình hành chính cấp Thị trấn gồm Trụ sở Văn phòng hành chính và các phòng - ban.

+ Khu TM 5,85 ha và Dịch vụ 11,9 ha: Chợ, Ngân hàng, Văn phòng, TT xúc tiến TM, Kê khai hải quan

+ Khu Giáo dục . Trường phổ thông hiện có (3 cấp); Trường dạy nghề.

+ Khu hỗn hợp 10,2 ha. TT trưng bày và giới thiệu nông sản.

+ Khu dân cư. Gồm 1 đơn vị ở đô thị và 2 đơn vị ở nông thôn, tổng dân số khoảng 12.000k – 15.000k người;